Nota de Fundamentare -HG nr.1257/21.12.2011

NOTĂ DE FUNDAMENTARE
la Hotărârea Guvrnului nr. 1257 /2011
pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea grupelor de terenuri care intră în perimetrele de ameliorare, funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de specialişti, constituite pentru delimitarea perimetrelor de ameliorare


Secţiunea 1
Titlul prezentului act normativ


HOTĂRÂRE
pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea grupelor de terenuri
care intră în perimetrele de ameliorare, funcţionarea şi atribuţiile comisiilor
de specialişti, constituite pentru delimitarea perimetrelor de ameliorare


Secţiunea a 2-a
Motivul emiterii actului normativ

1. Descrierea situaţiei actuale În conformitate cu prevederile art.4 alin (1) din Legea nr.100/2010 privind împădurirea terenurilor degradate, autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, în calitate de coordonator tehnic al acţiunilor de împădurire a terenurilor degradate, aprobă prin hotărâre a Guvernului Regulamentul privind stabilirea grupelor de terenuri care intră în perimetrele de ameliorare, funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de specialişti, constituite pentru delimitarea perimetrelor de ameliorare.
În conformitate cu prevederile art. 82 şi 88 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a prevederilor Regulamentului privind stabilirea grupelor de terenuri care intră în perimetrele de ameliorare, precum şi componenţa, funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de specialişti constituite pentru delimitarea perimetrelor de ameliorare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 786/1993, începând cu anul 1994 s-au constituit perimetre de ameliorare a terenurilor cu destinaţie agricolă şi perimetre de ameliorare a terenurilor cu destinaţie silvică care se finanţează potrivit art. 92 alin. (4) din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, din „Fondul de ameliorare a fondului funciar, aflat la dispoziţia Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei şi, respectiv, a Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului”.
Potrivit unor studii realizate de Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie şi Protecţia Mediului, la nivel naţional sunt estimate 2.170 mii ha terenuri degradate, cele mai multe fiind situate în zonele de deal şi de munte. Suprafeţe mari de terenuri degradate se găsesc în Podişul Getic, Subcarpaţii Munteniei, Podişul Someşan, Podişul Transilvaniei, Subcarpaţii Moldovei, Câmpia şi Podişul Moldovei, Dobrogea.
Una din principalele funcţii ale pădurii o reprezintă protecţia solului împotriva eroziunii, îmbunătăţirea bilanţului hidric şi asigurarea purităţii apelor, aerului, ameliorarea factorilor climatici, reprezentând totodată o sursă de materii prime pentru nevoile populaţiei şi economiei naţionale.
Între pădure şi sol este o intercondiţionare reciprocă, prin rădăcinile sale pădurea contribuie la dezagregarea rocilor, la formarea solurilor, întreţinerea umidităţii şi îmbunătăţirea structurii edafice. Pădurile protejează stâncăriile, terenurile cu alunecare şi eroziune de adâncime, grohotişurile, nisipurile mobile, terenurile predispuse la avalanşe şi înmlăştinări, zonele de stepă şi silvostepă, terenurile de la mare altitudine, cu condiţii extreme de vegetaţie sau expuse poluării industriale.
Ecosistemele forestiere instalate pe terenuri degradate sunt în cea mai mare parte artificiale, de tip provizoriu sau tranzitoriu către ecosistemele zonale, având ca principal obiectiv oprirea proceselor de degradare a terenului şi ameliorarea condiţiilor staţionale.
În vederea diminuării acţiunii factorilor climatici nefavorabili şi a degradării de orice natură a solului, autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură a acţionat, şi acţionează în continuare pentru identificarea şi delimitarea de terenuri care prin degradare şi poluare şi-au pierdut, total sau parţial, capacitatea de producţie pentru culturi agricole sau silvice, în vederea ameliorării acestora prin împădurire.
Această acţiune a avut şi are în vedere două categorii de deţinători ai terenurilor :
1. Identificarea terenurilor care prin degradare şi poluare şi-au pierdut, total sau parţial, capacitatea de producţie pentru culturi agricole, aflate în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului şi trecerea acestora în administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva, în vederea împăduririi, cu finanţare de la bugetul de stat şi/sau din Fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică;
2. Identificarea terenurilor care prin degradare şi poluare şi-au pierdut, total sau parţial, capacitatea de producţie pentru culturi agricole, aflate în proprietatea unităţilor administrativ – teritoriale şi a persoanelor fizice, în vederea împăduririi, cu finanţare de la bugetul de stat şi/sau din Fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică.
2. Schimbări preconizate Prin prezentul proiect de act normativ se are în vedere:
- Asigurarea cadrului legal pentru constituirea perimetrelor de ameliorare, conform art. 4 din Legea nr. 100/2010 privind împădurire terenurilor degradate;
- Actualizarea prevederilor referitoare la constituirea perimetrelor de amelioare a terenurilor cu destinaţie agricolă;
- Abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 786/1993 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea grupelor de terenuri care intră în perimetrele de ameliorare, precum şi componenţa, funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de specialişti, constituite pentru delimitarea perimetrelor de ameliorare.
3. Alte informaţii Prezentul act normativ nu are impact asupra drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului.