Nota de Fundamentare -HG nr.830/17.08.2011

 


NOTĂ DE FUNDAMENTARE
la Hotărârea Guvernului nr. 830/2011
privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investiţii „Spaţii de învăţământ şi spaţii administrative pentru Rectorat” la Universitatea din Bucureşti


Secţiunea 1
Titlul actului normativ

Hotărârea Guvernului privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investiţii „Spaţii de învăţământ şi spaţii administrative pentru Rectorat” la Universitatea din Bucureşti

Secţiunea a 2-a
Motivul emiterii actului normativ

1. Descrierea situaţiei actuale

Universitatea din Bucureşti traversează o criză severă a spaţiilor necesare pregătirii ştiinţifico-profesionale a studenţilor, în concordanţă cu standardele de învăţământ superior modern.
Universitatea din Bucureşti a revenit la efectivele sale din perioada interbelică, după ce la sfârşitul regimului comunist coborâse la doar 8.000 de studenţi. Universitatea, fondată iniţial de Domnitorul Alexandru Ioan Cuza în 1864, are în prezent circa 30.000 de studenţi în 19 facultăţi şi dispune de spaţii ce însumează o suprafaţă utilă de 146.949 mp, având un număr de 29.789 studenţi curs de zi, rezultând o suprafaţă de 4,93 mp/student, faţă de un necesar de 6 mp suprafaţă utilă /student după normele europene.

O serie de localuri ale Universităţii din Bucureşti au fost retrocedate foştilor proprietari care au revendicat acest lucru iar altele sunt în curs la judecătorii. Imobilul Facultăţii de Ştiinţe Politice din Strada Sf. Ştefan nr. 24 a fost revendicat la Comisia speciala de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioasa din Romania de catre Eparhia Reformata din Ardeal. Prin Decizia nr. 1410/21.05.2007 comisia a decis retrocedarea imobilului mai sus menţionat. Imobilul Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine din str. Pitar Moş nr. a fost revendicat la Comisia speciala de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioasa din Romania de către Arhiepiscopia Romano-catolica Bucureşti. În aceste condiţii, s-au făcut redistribuiri de spaţii. Astfel, Facultatea de Chimie, Facultatea de Limbi şi Literaturi Straine, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială îşi desfăşoară activităţile în câte trei localuri, Facultatea de Biologie, Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării şi Facultatea de Administraţie şi Afaceri în câte două.
Alte clădiri au destinaţii extrem de eterogene amestecând învăţământul cu cercetarea şi cu activităţile unor agenţii naţionale.

Rectoratul Universităţii din Bucureşti, împreună cu birourile administraţiei şi arhiva, funcţionează în prezent în incinta clădirii Facultăţii de Drept.

Birourile conducerii Universităţii sunt situate dispersat în cadrul clădirii, lipsite de coeziunea necesară ce nu poate fi realizată decât în baza unei proiectări adecvate şi moderne, pentru a asigura un nivel corespunzător al managementului instituţiei. Birourile serviciilor administrative sunt comasate impropriu la demisolul clădirii, revenindu-le, în medie, o suprafaţă subdimensionată de aproximativ 3mp/persoană, reprezentând circa 50% din necesar.

Arhiva instituţiei este situată de asemenea la demisol, având spaţii neadecvate şi insuficiente pentru volumul documentelor.

Soluţiile adoptate până în prezent pentru acoperirea nevoilor de spaţii pentru procesul de învăţământ şi cercetare, prin colectarea disponibilităţilor de spaţii de la celelalte facultăţi ale Universităţii au dus la inconveniente, cum ar fi: pe lângă consum de timp cu deplasările studenţilor de la o locaţie la alta, organizarea necorespunzătoare a orarelor în funcţie de disponibilul altor facultăţi, stări de frustrare ale corpului didactic şi studenţesc şi cheltuieli mari pentru plata chiriilor


1^1 Prezentul act normativ nu transpune legislaţie comunitară şi nu creează cadrul pentru aplicarea directă a acesteia.

2. Schimbări preconizate

Proiectul noii investiţii prevede un total de 7.340 de m.p. pe terenul proprietate a Universităţii situat în Şos. Panduri nr. 90-92.

Dreptul de proprietate al Universităţii din Bucureşti asupra imobilului situat in Sos. Panduri nr. 90-92 este atestat prin Ordinul nr. 4703/11.08.2003 emis de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi este înscris în Cartea Funciară (încheierea nr. 8319/2005 a Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară sect.5).

Din această suprafaţă, 2.500 va fi alocată administraţiei, iar 4.500 de m.p. ar permite mutarea facultăţilor ale căror clădiri au fost retrocedate de comisia parlamentară. Faţă de disponibilul actual de 101,388 m.p., ar reprezenta o creştere de 7%, care va avea o influenţă favorabilă asupra performanţelor universităţii, îmbunătăţind condiţiile de care dispun studenţii şi ameliorând activitatea administraţiei.
3. Alte informaţii
Finanţarea obiectivului de investiţii se face din veniturile proprii ale universităţii, din fonduri alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.