Nota de Fundamentare -OUG nr.20/27.03.2013

N O T Ă D E F U N D A M E N T A R E

la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 20 /2013
privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc


Secţiunea 1
Titlul actului normativ
Ordonanţă de urgenţă a Guvernului privind înfiinţarea, organizarea și funcționarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc

Secţiunea a 2-a
Motivul emiterii actului normativ
1. Descrierea situaţiei actuale Activitatea de organizare şi exploatare a jocurilor de noroc este reglementată de prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.246/2010, cu modificările şi completările ulterioare și cele ale Hotărârii Guvernului nr. 870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc.
Aplicarea prevederilor legislației actuale în practică, a demonstrat existenţa necesităţii modificării acesteia, în sensul îmbunătăţirii actualelor reglementări, pentru a răspunde cât mai bine realităţilor economico-sociale şi situaţiei specifice existente în acest domeniu extrem de activ.
În cadrul pieţei jocurilor de noroc un segment major îl reprezintă, domeniul jocurilor de noroc on-line, segment reglementat de Ordonanța de urgență a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, care nu funcţionează în prezent, astfel că statul român nu încasează venituri din această activitate comercială.
Potrivit reglementărilor legale în vigoare, funcţionarea domeniul jocurilor de noroc on-line, presupune existenţa unei entităţi care să realizeze monitorizarea activităţilor din acest domeniu şi a organizatorilor de jocuri de noroc on-line, activitatea de monitorizare putând fi realizată, conform legii, de către un operator privat sau de către o autoritate sau instituţie de stat.
Până în prezent, deşi există cadrul legal de autorizare şi desfăşurare a activităţii de jocuri de noroc on-line în România, nu a fost acordată nicio autorizaţie de operator de monitorizare şi raportare în vederea realizării controlului tehnic, monitorizării şi raportării pentru jocurile de noroc on-line. De asemenea, nu a fost identificată o autoritate sau o instituţie de stat căreia să-i fie atribuite competenţele de monitorizare şi raportare pentru jocurile de noroc on-line.
Modelul implementat în o serie de state membre ale Uniunii Europene, care exploatează cu succes jocurile de noroc, este cel al autorității de monitorizare şi raportare pentru jocurile de noroc.
În contextul evoluțiilor din domeniul jocurilor de noroc, se impune crearea unui cadru legislativ care să permită exercitarea cu mai mare eficiență a funcțiilor de monitorizare, supraveghere, control în acest domeniu (trecerea de la modelul actual, către un model consolidat, integrat), prin constituirea unei structuri care să aibă următoarele obiective :
 Supravegherea strictă a domeniului şi a societăţilor din domeniu, fără caracter fiscal sau influenţe fiscale directe, vizând , în special cel puţin următoarele :
a) aplicarea unitară, corectă şi nediscriminatorie a dispoziţiilor legale în vigoare în domeniul jocurilor de noroc, având în vedere principiile legalităţii, imparţialităţii, rolului activ şi disponibilităţii cu menţinerea unui nivel moderat de participare la jocurile de noroc;
b) protecţia minorilor sau a altor grupuri vulnerabile, în vederea evitării dependenţei acestora de jocurile de noroc;
c) protecţia participanţilor astfel încât jocurile de noroc să fie organizate într-o manieră onestă, responsabilă şi transparentă;
d) asigurarea respectării prevederilor legilor generale şi speciale ale statului;
e) prevenirea unor posibile ingerinţe în rezultatele sportive în vederea protejării mişcării sportive.
 creşterea veniturilor bugetului de stat, în special prin prevenirea şi combaterea jocurilor de noroc neautorizate şi prin crearea cadrului necesar autorizării operatorilor de jocuri de noroc on-line.
Având în vedere necesitatea asigurării unui nivel de competenţă în concordanţă cu tendinţa permanentă de creştere a pieţei jocurilor de noroc ce se manifestă în mediul on line, coroborat cu dezvoltarea tehnologică privind jocurile de noroc on line care permite accesul facil al unor categorii vulnerabile de persoane (persoane tinere sub 18 ani) la jocurile de noroc on line, cu consecinţe privind creşterea dependenţei de jocuri, se impune înfiinţarea de urgenţă a unui organism unic de specialitate cu competenţe în ceea ce priveşte monitorizarea, supravegherea şi controlul activităţilor de jocuri de noroc în general şi on line în special.
La nivel naţional se constată, prin toate formele de comunicare, proliferarea activităţilor de marketing, reclamă, publicitate desfăşurate în legatură cu jocurile de noroc on line neautorizate pe teritoriul României.
Inexistenţa unei entităţi care să realizeze supravegherea, monitorizarea şi controlul în domeniul jocurilor de noroc duce la necolectarea sumelor datorate atât de către organizatori cât şi de participanţii la jocurile de noroc neautorizate precum şi la posibila creştere a dependenţei de jocuri de noroc cu implicaţii asupra unor categorii sociale vulnerabile.
Între jocurile de noroc reglementate de Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 77/2009, se afla şi jocul bingo organizat prin intermediul sistemelor reţelelor de televiziune.
Jocurile bingo organizate prin intermediul sistemelor reţelelor de televiziune (bingo televizat), au fost permise în perioada 1992 – 2002. Odată cu intrarea în vigoare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 348/2002 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 251/1999 privind condiţiile de autorizare, organizare şi exploatare a jocurilor de noroc, acestea au fost interzise până la 23.06.2009, data intrării în vigoare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, când s-a reintrodus organizarea şi desfăşurarea acestui tip de joc de noroc.
Conform prevederilor art. 20 din O.G. 17/2012 s-au abrogat din cuprinsul Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 77/2009, prevederile referitoare la reglementarea jocurilor de noroc tip bingo organizate prin intermediul sistemelor reţelelor de televiziune, măsură care a condus la pierderea a peste 2000 de locuri de muncă şi la o scădere a veniturilor la bugetul de stat.
2. Schimbări preconizate Prezentul act normativ propune înființarea în România, a Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, responsabil, printre altele, cu supravegherea activităţilor din domeniul jocurilor de noroc, exercitarea controlului tehnic, monitorizarea şi supravegherea pentru jocurile de noroc on-line, aplicarea unitară a legislaţiei specifice, în contextul schimbărilor din domeniul jocurilor de noroc, care urmează modelul instituțional implementat cu succes de alte state din Uniunea Europeană.
Facem precizarea ca diminuarea numarului de posturi aprobat pentru Ministerul Finantelor Publice in vederea infiintarii Oficiului, nu are ca efect disponibilizari de personal.
De asemenea, înfiinţarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc, va permite:
- creşterea veniturilor bugetului de stat, în special prin prevenirea şi combaterea jocurilor de noroc neautorizate şi prin crearea cadrului necesar autorizării operatorilor de jocuri de noroc on-line;
- îmbunătățirea coordonării, colaborării și schimbului de informaţii între instituțiile cu competențe în domeniu, pentru asigurarea diminuării potenţialei evaziuni fiscale în domeniu. - o mai bună coordonare şi gestionare a supravegherii şi controlului în domeniul jocurilor de noroc.
Dată fiind necesitatea:
- armonizării sistemului unitar de reglementare ,
- creării de noi locuri de muncă în condiţiile actuale de criză economică la nivel european,
- creşterii veniturilor la bugetul de stat prin plata de taxe de licenţiere şi autorizare, de impozite pe veniturile din jocurile de noroc, impozitul pe profit platit de organizatorii de jocuri de noroc, precum şi de impozite pe salariile plătite de organizatori angajaţilor,
- eliminării barierei privind interzicerea jocurilor de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor reţelelor de televiziune din piaţa jocurilor de noroc, întrucât această situaţie a condus la crearea unui mediu neconcurenţial, datorită faptului că în legislaţia actuală a fost menţinută organizarea de jocuri de noroc tip bingo în săli,
- evitării migraţiei jucătorilor către jocurile de noroc nereglementate
- ţinând cont de popularitatea de care s-a bucurat acest tip de joc de noroc,

se reintroduce în categoria jocurilor de noroc reglementate, jocul de noroc tip bingo organizat prin intermediul sistemelor reţelelor de televiziune.
Prin noile reglementări privind jocul de noroc tip bingo organizat prin intermediul sistemelor reţelelor de televiziune au fost luate o serie de măsuri cu scopul întăririi supravegherii şi monitorizării acestei activităţi precum şi a creşterii veniturilor la bugetul de stat, astfel:
- creşterea nivelului garanţiei pentru acoperirea riscului de neplată la cuantumul de 1.000.000 lei pentru activitatea operatorului autorizat;
- creşterea nivelului taxei anuale de licenţiere la nivelul de 300.000 lei;
- creşterea sumei minime pentru taxa anuala de autorizare la nivelul de 500.000 lei