Conditii legale

LIMITĂRI DE ORDIN TEHNIC ALE SERVICIILOR
Administratorul nu îşi asumă nici o responsabilitate în cazul în care serviciile siteului nu pot fi accesate de către Utilizatori, pe o perioadă nelimitată de timp, din orice motive tehnice sau comerciale.


DREPTURILE ASUPRA CONŢINUTULUI SITEULUI
© 2008 Guvernul Romaniei
Reproducerea materialelor de pe site este autorizată, cu menţionarea sursei şi în limitele prevăzute de legislaţia drepturilor de autor şi a drepturilor conexe în vigoare. În cazul în care este nevoie de obţinerea unui acord prealabil în vederea reproducerii materialelor de pe site, obligaţia de a obţine acest acord anulează autorizaţia mai sus menţionată. Restricţia de a reproduce materialele de pe site va fi clar indicată acolo unde este cazul.


INFORMAŢII PERSONALE
Prin intermediul prezentului site pot fi solicitate informaţii de natură personală. Aceasta are ca scop identificarea Utilizatorului şi/sau posibilitatea de a îl/o contacta.
Natura informaţiilor solicitate se referă în special la date personale (nume, adresă, numere de telefon), adresa de e-mail.
Guvernul Romaniei va păstra confidenţialitatea acestor informaţii.
Unele informaţii solicitate prin intermediul siteului pot face obiectul unei prelucrări de date care au caracter personal (în conformitate cu prevederile Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, cu modificările şi completările ulterioare). Prin accesarea şi navigarea pe acest site, Utilizatorii consimt în mod expres şi neechivoc la efectuarea acestor prelucrări.


LEGĂTURA CU ALTE SITEURI
Site-ul poate conţine legături web sau trimiteri către alte site-uri considerate de Guvernul Romaniei utile în ceea ce priveşte conţinutul site-ului său şi care nu se află sub controlul sau îndrumarea Guvernul Romaniei.
În cazul utilizării acestor legături web sau trimiteri, se vor aplica condiţiile generale de utilizare corespunzătoare acelor site-uri.
Guvernul Romaniei nu poate garanta/controla actualitatea/exactitatea informaţiilor prezente pe siteurile unor terţi, la care se face trimitere pe siteul său.


ÎNCHEIEREA ACORDULUI
Administratorul îşi rezervă dreptul de a modifica în orice moment conţinutul acestui acord, fără notificarea prealabilă a Utilizatorului.
În cazuri excepţionale, Administratorul îşi rezervă dreptul de a înceta furnizarea serviciilor sale în orice moment.